MESIJAS

Mašīah (Pateptasis, Mesijas) terminas, atspindintis D-vo kunigui arba pranašui duotą Galią perteikti Malonę būsimajam valdovui patepant pastarąjį alyvų aliejumi (mūsų dienomis tokiu būdu perteikiamos Šventosios Dvasios dovanos eiliniam JHS įtikėjusiam žmogui), plg. 1 Sam=Šemū’ēl ālep 10, 1: pranašas Šmū’ēl'is patepa Šā’ūl'į (Saulių) karaliumi.
Žydams patekus į asirų ir babilonėnų trėmimus, pranašų kalbose Pateptojo terminas įgauna Karaliaus Gelbėtojo reikšmę, tačiau giliose pranašystėse
(plg. Iz=Ješà‘jā 53) atsiranda mistinių įžvalgų, rodančių į Gelbėtoją Atpirkėją nuo nuodėmių. Tolesnėje žydų tradicijoje Mesijas yra karaliaus Davìdo (Dovydo) palikuonis, turintis atstatyti Jiśrā’ēlio karalystę. Iki šiol talmudinėje tradicijoje painiojamasi dėl dviejų mesijų: vieno kenčiančio, kito triumfuojančio. Šią painiavą išsprendžia tikėjimas Nukryžiuotu, Prisikėlusiu, Žengusiu į Dangų ir vėl ateisiančiu žmonijos Išganytoju žydų Mesiju JHS.
Labiausiai sukrečiančios ST pranašystė apie JHS yra minėtas skyrius Iz=Ješa‘jā 53; Ps
=Tehillīm 22; 41, 9; Zch=Zekàrjā 11, 12-13; 12, 10; Dan=Dāniyyēl 9, 24-27 (matematinis Mesijo pirmojo atėjimo laiko išpranašavimas).

Vis dėlto ir pačiame talmudiniame judaizme nuolat iškyla JHS įvaizdis. Tai liudija tiek pats Mesijinis sąjūdis, tiek visais laikais buvę sporadiški atviri arba paslaptingi apreiškimai net ir autoritetingiems Talmudo mokytojams. Vienas jų garsus Danielis Zionas (sk. Cionas), Sofijos miesto vyriausiasis rabinas, kurio pastangomis Bulgarijos žydų bendruomenė buvo išgelbėta nuo nacių sunaikinimo. Jis buvo pripažinęs JHS Mesiju, įtikėjęs ir nepasidavęs reikalavimams atsisakyti nuo šio tikėjimo net jau būdamas Izraelyje rabiniško teismo teisėju. 1949 m. pašalintas iš pareigų netrukus tapo Izraelio mesijinio sąjūdžio pirmininku. Mirė 1979 m., iškilmingai palaidotas dalyvaujant minioms tiek mesijinių, tiek talmudinių žydų.

Nuostabus nesenas pavyzdis iki 110 ar 118 metų nugyvenęs plačiai žinomas Izraelio kabalistas Jicchakas Kaduri, kuris neužilgo prieš mirtį 2006 m. teigė matęs ir kalbėjęs su Mesiju bei žinąs Jo vardą. Tą vardą jis užrašė akrostichu ant rašteliuko, kurį liepė perskaityti po jo mirties. Štai rašteliuko tekstas apie Mesiją: Jārīm Hā‘ām We-jōkīah Šeddebārō We-tōrātō ‘ōmedīm „Pakels tautą ir įrodys, kad Jo žodis ir Jo Tora išsilaiko“ = JHWŠW‘ (pilnas JHS vardas).
Iš Mesijinio Judaizmo (krikščionybės) Pateptojo Karaliaus eschatologinę pranašystę perėmė islamas, kuriame apie ‘Isā vadinamą JHS pasakomi neva judėjų žodžiai „Mes nužudėme Mesiją ‘Īsą, Marjam (hebr. Mirjām) sūnų“: (Koranas 4, 157). Arabiškai čia tas pats semitiškas žodis „pateptasis“ (ne skolinys iš hebrajų!): Masīh. Tai galingas trečios abraominės tikybos liudijimas judaizmo kontekste.