„ ... tikėjimas be darbų yra negyvas
(Jok 2, 26)

 

VILNIAUS MESIJINĖ BENDRUOMENĖ

Prieš kelerius metus Viešpats paskatino mus pradėti maldos tarnavimą už Jisraelį ir davė mums jėgų melstis kasdiene malda už Jo Pirmosios Sandoros tautą, už Jerušalaimą (Jeruzalę), kurie yra Jo darbas, Jo kūryba, ir Jis turi planą dėl viso Jisraelio - Jo draugo Abraomo palikuonių ateities. Šventoji Dvasia vadovauja mums, kada ir už ką melstis. Esame dėkingi Viešpačiui už Jo vadovavimą mūsų maldos tarnavimui. Plėsdamas šį tarnavimą, Viešpats prijungė prie jo daug ištikimųjų iš įvairių pasaulio šalių visuose žemynuose.

Kviečiame jus, brangūs Broliai ir Seserys, bendrai maldai už Pirmosios Sandoros D-vo tautą Jisraelį ir už Jerušalaimą!

Asmeninių maldų dalyje mes meldžiamės pirmiausiai už tuos žydus, kurie dar nepažino JHS Mašiaho (Mesijo). Mes meldžiamės už Vilniaus, Lietuvos ir kitų šalių žydus.

Kita mūsų tarnavimo dalis - teminės maldos už Jisraelį. Vykdydami mūsų Mokytojo JHS pavedimą skelbti Gerąją Naujieną visoms pasaulio tautoms, vadovaujamės apaštalo Pauliaus mokymu bažnyčiai: PRADŽIOJE ŽYDUI, O PASKUI GRAIKUI. Laikome pareiga palaikyti maldą, nešančią Gerąją Naujieną į kiekvieno žmogaus širdį, pradedant nuo žydų.

Maldos tarnavimo eigoje nusistovėjo tokia maldų tvarka pagal savaitės dienas (nurodomas Jerušalaimo = Vilniaus laikas):

sekmadieniais mes meldžiamės už Bažnyčią, už Jisraelio draugų bendriją;

pirmadieniais - už žydų šeimas;

antradieniais - už mesijinį sąjūdį pasaulyje;

trečiadieniais - už miesto žydų bendruomenę ir sinagogą;

ketvirtadieniais - už Jisraelio sargus;

penktadieniais - tarpininkavimo malda už viso Jisraelio išgelbėjimą pagal apaštalo Paulių Rom. 10, 1; 11, 25 - 27;

šeštadieniais - dėkojimo malda už D-vo ramybę, duotą paklusniems Jam per Mesiją JHS.

Įprastai maldų temos keičiamos kas savaitę. Tarnavimo dalyviai meldžiasi sau patogiu laiku. Tačiau šių maldų laikas yra fiksuotas:

12.00 - malda už Dangiškąjį Jerušalaimą;

15.00 - malda už D-vo gailestingumą žydų tautai;

20.00 - malda už išsklaidytų Jisraeliečių surinkimą Pažadėtoje Žemėje ir už taiką Jisraeliui.

Tarnauti kviečiami tikintieji Mesiju JHS, mylintys Pirmosios Sandoros D-vo tautą. Maldos už Jisraelio pabudimą, Pirmosios Sandoros D-vo tautą - tai meilės D-vo tautai darbas, kuris jai reikalingas, nes daug kentėjo per visą istoriją. Jisraelio valstybės įkūrimas ir daugelio mesijinių bendruomenių atsiradimas rodo mums artėjančią garbingą Jisraelio Karaliaus JHS atėjimo dieną, kurios su džiaugsmu laukia visos Jį mylinčios širdys. Todėl maldos tarnavimas už Jerušalaimą - tai veiksmingas mūsų tikėjimo išpažinimas: ATEIK, VIEŠPATIE! MARANATA!

Didžiojo Karaliaus Sostinė - Dangiškasis Jerušalaimas - yra žydų miestas, nes žydų D-vas yra ištikimas kiekviename Savo žodyje. Klaidinga manyti, neva pašaukti iš daugelio pasaulio tautų Aukščiausiojo vaikai būtų pakeitę Jisraelio Karaliaus sostinės statusą: ji yra pasaulio sostinė ir žydų miestas. Todėl reikia priimti apaštalo Pauliaus mokymą, nurodantį: „Taigi supraskite, kad Abraomo vaikai yra tie, kurie tiki“ (Gal 3, 7).

Kadangi žemiška yra tik silpnas atspindys dangiškojo, pasaulio tautų nepripažinimas Žemiškojo Jerušalaimo Jisraelio sostine atspindi jų pasipriešinimą artėjančiam Viešpaties JHS atėjimui, nes Jisraelio Karaliaus koja, pagal Zacharijo pranašystę, 14, 4, atsistos ant Alyvų Kalno. Todėl kasdienė malda už Jerušalaimą skirta laiminti Dangiškąjį Jerušalaimą ir prisidėti : (1) ruošiant Žemiškąjį Jisraelio Karaliaus sostinę garbingam Jo atėjimui; (2) formuojant tinkamą pasaulio tautų požiūrį į Jerušalaimą ir Jisraelį; (3) pažadinant žydų tautą įgyti naują statusą Mesijo JHS antrojo atėjimo šviesoje.

Linkime visiems žmonėms ir visoms pasaulio tautoms įgyti neveidmainišką pasitikėjimą D-vu, pijnai pasikliaujant Jo teikiama malone mūsų Viešpačiui JHS Save apreiškiant!

Ramybė ir malonė tepadaugėja pažįstant mūsų Viešpatį JHS!

Šalom,

Vilnius, 5774 m. nisanas ( 2014 m. balandis)

 

Detaili informacija mūsų tarnavimo svetainėje:

http://shabbatshalomlt.livejournal.com

E-mailas:

shabbatshalomvilnius@gmail.com

 

Atgal