Sveiki atvykę į Kauno mesijinę svetainę, sukurtą Vilniaus mesijinės bendruomenės iniciatyva. 
Nuo pat Jisra’elio atkūrimo 1948 m. mesijinis judaizmas yra 325 m. pagonių išganymui (Rom 11:25) paaukotos (žr. čia) pirmosios (JA‘AKOVO–Jokūbo) Bažnyčios atkūrimas!

  ♦ Šios svetainės tikslai, panašiai kaip ir daugelio mesijinių bendruomenių ir grupių, yra:
1) Žiniõs apie žydų Mesiją (hebr. Mašīah'ą, gr. Kristų) ir pasaulio Išganytoją JHS platinimas skelbiant Jo Antrąjį Atėjimą, priminimas tradiciniams krikščionims, kad jie yra įskiepyti į D-vo Išrinktąją tautą, su kuria sudaryta Naujoji Sandora, kuri visa bus išgelbėta (Rom 11, 17-27) ir kuri, kaip plintanti į visą žmoniją D-vo tauta, yra Mistinis JHS Kūnas Bažnyčia, nenugalimas pragaro jėgoms (Mt 16, 18),
2) Dalyvavimas plintančiame pasauliniame mesijiniame sąjūdyje, kuriam vadovauja JHS Mesiju priėmusieji žydai, gyvenimas pagal Evangeliją ir JHS vykdomus Toros įsakymus, apaštalinės praktikos atnaujinimas pradedant nuo Šabato šventimo (Šabatas netapatinamas su pirmąja savaitės diena, sekmadieniu, kada dalyvaujama JHS Aukos vakarienėje ir švenčiamas Jo Prisikėlimas),
3) Malda už visos Jiśrā’ēl'io (Izraelio) tautos atsivertimą ir Išganymą,
4) Malda už Jiśrā’ēlio žemę, jos miestus, žmones ir už taiką joje,
5) D-vo garbinimas hebrajų kalba,
6) Maldinės ir pažintinės literatūros vertimas ir platinimas, mesijinio tikėjimo dialogai.
  ♦ Kaip ir Vilniaus mesijinė bendruomenė, ši svetainė yra tarpkonfesinė, orientuota į ikinikėjišką ikidogminį apaštalinį laikotarpį, vienijantį visus tikinčiuosius į Viešpatį JHS apie mesijinius žydus, kurių tikėjimo pamatai yra:
1) JHS - išpranašautas ir antrą kartą ateinantis Išrinktosios tautos Mesijas,
2) JHS yra visos žmonijos Išganytojas.
  ♦ Kaip ir visur, ši svetainė orientuota į halachinių žydų tradicijas, tačiau orientuota sąmoningai: 
1) skirtingai nuo žydų karaimų, halachiniai žydai sudaro absoliučią žydų tautos daugumą, 
2) vis
õs rabiniškos Jiśrā’ēlio vadovybės atstovaujami, Žodinės Toros tikėjimo pagrindu, 1967 m. halachiniai žydai atsisakė nuo Šventyklos kalno musulmonų naudaiL, t.y. skirtingai nuo grįžusių iš Babilonijos žydų, atsisakė nuo D-vo įsakytų aukojimų šiame kalne ir tuo pasitraukė iš Sinajaus Sandoros, žr. Iš 24:7. Tai ne kliūtis įeiti į Naująją Sandorą (Jer 31:30), kurioje yra mesijiniai žydai.
  ♦ Lietuvai esant tradicine katalikiška šalimi, ši svetainė stengiasi padėti katalikams įveikti antikristinę krizę Bažnyčioje, katalikiškais terminais rodydama kelią į pirminį žydų alyvmedį.


ARTIMIAUSIA ATEINANTI DIDŽIOJI ŠVENTĖ YRA:

         פֶּסַח        
P
ESAH  TAŠ‘AH  (5778)

NISAN 14/15 – 22, 5778 = March 30/31 – April 7 (/8), 2018

TAI D-VO NUSTATYTA ŠVENTĖ,
KURIA ATSIMENAMAS IŠĖJIMAS IŠ VERGOVĖS EGIPTUI IR NUODĖMEI PER AVINĖLIO PAAUKOJIMĄ
         Daugiau apie Pesachą žr.
Hebrew for Christians (> Holidays).

 

PASKUTINĖ DIDŽIAUSIA ŽIEMOS ŠVENTĖ, 
IRGI GILIAI MESIJINĖ
, BUVO:

       חֲנֻכָּה תשע״ח     

 HaNUKKĀ  TAŠ‘AH
  (5778)

2017 gruodžio (12/) 13 – 20 (/21)

    
    Chanuka nėra D-vo Toroje įsakyta šventė. Ją įvedė makabėjai 165 m. kislevo 25 d., kad būtų įamžintas iš naujo konsekruotos Šventyklos atkūrimas bei vienai dienai turėto pašventinto Menoros aliejaus degimo aštuonias dienas stebuklas (plg. šventės paminėjimą Jn 10:22).
    
Kalendoriniams Chanukos ir Kalėdų šventėms periodiškai sutampant 24-ą/25-ą (kislevo vs. gruodžio) mėnesio dieną, esama tvirto pagrindo laikyti Chanuką pirmųjų mesijinių žydų prokalėdomis. Senovėje žydai nešventė gimtadienių, šventė tik D-vo įsakytas Šventyklos šventes. Tačiau Mesijo atėjimas į pasaulį buvo nepaprastos reikšmės įvykis, pranašo Malachijo išpranašautas kaip Teisumo Saulės patekėjimas (Mal 3:20), o Chanuka buvo tinkamiausia šventė, susijusi su šviesa. Be to, pirmieji J-šūa‘ Mesijo išpažinėjai laikė Jį Patį Naująja Šventykla, jungusia juos visus Savo paaukotame Kūne, kaip to Kūno narius (plg. Apr 21:22). Pirminiam autentiškam tikėjimui dar neišblėsus, Atnaujintosios Šventyklos šviesos šventė persikėlė į saulės kalendorių, kai 25-oji kislevo ir gruodžio diena sutapdavo: atrodė ir simboliška, kad gruodžio 25-oji yra diena (jau po žiemos lygiadienio!), kada pačioje gamtoje [Malachijo Teisumo] Saulė ima akivaizdžiai stiprėti, o diena ilgėti. Šitai tačiau nesudaro pagrindo teigti, neva gruodžio 25-oji – senovinė pagonių romėnų Nenugalimosios Saulės šventė, nes pastaroji buvo įvesta tik 274 m. akivaizdžiai tam, kad atitrauktų krikščionis nuo gruodžio 25-osios šventimo: tada romėnų krikščionybė jau buvo susiformavusi, apie jokią pagonišką įtaką nebegalėjo būti kalbos. Kas kita – senovinės romėnų saturnalijos, kurios tačiau baigdavosi jau gruodžio 23-ąją dieną, nieko bendro su Kalėdomis (žr. išsamiau čia)!
     Kad ir kaip keistai tai atrodytų ne vien halachinės tradicijos, bet net ir mesijiniams žydams (neminint visai nesusigaudančių tradicinių krikščionių), mesijinę Chanukos simboliką puikiausiai atskleidžia tradicinė žydų chanukija (devynių šviestuvų menora). Daugelis žino, kad aštuoni chanukijos šviestuvai (namuose dažniausiai žvakės) atitinka aštuonias prieš tai buvusios Palapinių (Sukkōt) šventės dienas – Antiocho Epifano įsibrovėliams užėmus Šventyklą, paskutiniosios prieš tai nešvęstos šventės (2 Mak 10:1–8). Tačiau aštuonios dienos savo ruožtu atitinka aštuonių dienų kūriniją, paskutiniajai aštuntajai dienai tapsiant amžinuoju Šabato poilsiu. Šis klasikinis požiūris yra priimtas ne vien halachiniame judaizme, bet ir Katalikų bažnyčioje, atkūrusioje seniausią apaštalinį suvokimą.
     Pažvelgę tad į chanukiją, matome aštuonias vietas šventės dienų žibintams bei vieną atskirą vietą tarnu (šammāš) vadinamam žibintui. Žodis šammāš ‘tarnas, sinagogos tarnas’ padarytas nuo veiksmažodžio (lə)šammēš ‘patarnauti’, bet jo šaknis ŠMŠ reiškia ‘SAULĘ’ visose semitų kalbose! Bet kuri natūrali šviesa žemėje, net ir vulkaninė, kilme yra susijusi su procesais saulėje, kaip sistemos centre. Saulė yra šviesos pilnatvė. Matome gilų prasminį ryšį su Malachijo 3:20 žodžiais apie Mesiją, kaipTeisumo Saulę su „gydančiais spinduliais“. 
     Ši Malachijo Saulė tad yra Tarnas J-šūa, Jisraelio Karalius, Mesijas ir Avinėlis, paaukotas (Iz 53, Dan 9:26) Šeštąją dieną, Septintąją dieną ilsėjęsis Kape „po visų darbų, kuriuos buvo daręs“ (NB: Iz 40:28 !), prisikėlęs Pirmąją / Aštuntąją dieną, vedantis žmoniją į Amžinojo Šabato Palapines.

     Daugiau apie Chanuką žr.
Hebrew for Christians > Holidays

 

DĖMESIO!
Lankytojai kviečiami dalyvauti aptariant pagrindines šios svetaines temas!