Sveiki atvykę į Kauno mesijinę svetainę, sukurtą Vilniaus mesijinės bendruomenės iniciatyva. 
Nuo pat Israelio restitucijos 1948 m. mesijinis judaizmas yra nacionalinis žydų tautos sąjūdis, atstatantis imperinės Romos agresijos prieš Judėją sudarkytą natūralią apaštalinės (JA‘AKOVO–Jokūbo Teisiojo) Bažnyčios raidą (dėl karo Išganymas išplito tarp pagonių žydų sąskaita, žr. čia)
. Atkurdamas I Kr. a. situaciją, mesijinis judaizmas tuo pačiu yra ir šansas paskutiniesiems dar neatkritusiems į pagonybę krikščionims. 
Mesijines bendruomenes gali kurti tik patys žydai. Nežydai gali būti priimami į žydų mesijines bendruomenes, bet negali įtakoti žydų įnešdami svetimą skaldančią teosofiją (kaip „teisinga teologija“, bendrystei privalomi dogmatai ir pan.) 
Nežydai, neturintys arti savęs mesijinių bendruomenių, savo konfesijų viduje gali kurti mesijines grupes, kuriose įveikiamas antikinis mąstymas, jo pagrindu atsiradęs susiskaldymas ir Romos imperijos paskatintas antisemitizmas.

  ♦ Šios svetainės tikslai, panašiai kaip ir daugelio mesijinių bendruomenių ir grupių, yra:
1) Žiniõs apie žydų Mesiją (hebr. Mašīah'ą, gr. Kristų) ir pasaulio Išganytoją J-šūa (JHS) platinimas skelbiant Jo Antrąjį Atėjimą, priminimas tradiciniams krikščionims, kad jie yra įskiepyti į D-vo Išrinktąją tautą, su kuria sudaryta Naujoji Sandora, kuri visa bus išgelbėta (Rom 11, 17-27) ir kuri, kaip plintanti į visą žmoniją D-vo tauta, yra Mistinis JHS Kūnas Bažnyčia, nenugalimas pragaro jėgoms (Mt 16, 18),
2) Dalyvavimas plintančiame pasauliniame mesijiniame sąjūdyje, kuriam vadovauja JHS Mesiju priėmusieji žydai, gyvenimas pagal Kalno Pamokslą ir JHS vykdomus Toros įsakymus, apaštalinės praktikos atnaujinimas pradedant nuo Šabato šventimo, kuris užbaigiamas pirmosios savaitės dienos (vad. „sekmadienio“) Eucharistija,
3) Malda už visos Israelio tautos atsivertimą ir Išganymą,
4) Malda už Israelio žemę, jos miestus, žmones ir už taiką joje,
5) D-vo garbinimas hebrajų kalba,
6) Maldinės ir pažintinės literatūros vertimas ir platinimas, mesijinio tikėjimo dialogai.
  ♦ Kaip ir Vilniaus mesijinė bendruomenė, ši svetainė yra tarpkonfesinė, orientuota į ikinikėjišką ikidogminį apaštalinį laikotarpį, vienijantį visus tikinčiuosius į Viešpatį JHS apie mesijinius žydus, kurių tikėjimo pamatai yra:
1) JHS - išpranašautas ir antrą kartą ateinantis Išrinktosios tautos Karalius Mesijas,
2) JHS yra visos žmonijos Išganytojas.
  ♦ Kaip ir visur, ši svetainė orientuota į halachinių žydų tradicijas, tačiau orientuota sąmoningai: 
1) skirtingai nuo žydų karaimų, halachiniai žydai sudaro absoliučią žydų tautos daugumą, 
2) vis
õs rabiniškos Israelio vadovybės atstovaujami, Žodinės Toros tikėjimo pagrindu, 1967 m. halachiniai žydai atsisakė nuo Šventyklos kalno musulmonų naudaiL, t.y. skirtingai nuo grįžusių iš Babilonijos žydų, atsisakė nuo D-vo įsakytų aukojimų šiame kalne ir tuo pasitraukė iš Sinajaus Sandoros, žr. Iš 24:7. Tai ne kliūtis įeiti į Naująją Sandorą (Jer 31:30), kurioje yra mesijiniai žydai.
  ♦ Lietuvai esant tradicine katalikiška šalimi, ši svetainė stengiasi padėti katalikams įveikti antikristinę krizę Bažnyčioje, katalikiškais terminais rodydama kelią į pirminį žydų alyvmedį.


DĖMESIO:  ATEINANTI TOROJE D-VO ĮSAKYTA ŠVENTĖ YRA

  פֶּסַח תשע״ט          
PESAḤ     TaŠ‘aṬ

Tāw400-Šīn300-‘àyin70-
ēt9  = (5)779          
5779 m. nisano 14/15 (2019 m. balandžio 19/20) – Nisano 22 (2019 m. balandžio 27)

Sk. apie ją Hebrew for Christians > Holidays

 

PASKUTINĖ ANKSTESNIOJI ŽYDŲ ŠVENTĖ (TAI NE TOROS ŠVENTĖ) BUVO PŪRĪM 5779 m. II ADARO 13/14 – 15 d. = 2019 m. KOVO 20/21– 22 d.

ANKSTESNIOJI MESIJINĖ ŠVENTĖ BUVO:
 

  חֲנֻכָּה תשע״ט          
ḤaNUKKĀ     TaŠ‘aṬ

Tāw400-Šīn300-‘àyin70-
ēt9  = (5)779          

5779 m. kislevo 24/25 – 2018 m. gruodžio 2/3 (iki gruodžio 10/11)

 

CHANUKÀ (pašventinimas), švenčiama kislevo 25 d., periodiškai sutampa su Kalėdomis, švenčiamomis gruodžio 25 d.  Akivaizdus Chanukos ir Kalėdų pradžios dienų 24/25 sutapimas negali būti atsitiktinis. Greičiau jis rodo istorinį ryšį tarp įstatyminio Šventyklos tikėjimo ir Evangelijos, kurį sukuria ateinanti į pasaulį MESIJINĖS DIENOS ŠVIESA
Chanuka nėra D-vo Toroje įsakyta šventė. Ją įvedė makabėjai 165 m. kislevo 25 d., kad būtų įamžintas iš naujo konsekruotos Šventyklos atkūrimas bei vienai dienai turėto pašventinto Menoros aliejaus degimo aštuonias dienas stebuklas (šventė paminėta Jn 10:22).

Sutampantis dienos skaičius 25 rodo, kad pirmieji kriščionys Šventyklos tradicijos žydai siejo Chanukos šventę su Mesijo atėjimu. Kada pirminis apaštalinis tikėjimas dar buvo gyvas, Naujosios Šventyklos Šviesos šventės paskutinio rudens mėnesio 25-oji diena tapo perkelta iš lunisoliarinio kalendoriaus kislevo į soliarinio kalendoriaus gruodį. 
Tai logiška, nes Mesijas J-šūa‘ pakeitė Šventyklos aukojimus Savo Paties Golgotos Auka tapdamas
Šviesa (Mal 3:20 Tiesos Saule) ir Nauja Šventykla visiems ištikimiems tikintiesiems.

Kada tai įvyko? Jei moderni skaičiuoklė, leidžianti rasti bet kurios datos atitikmenį tarp žydų bei julijoniško / grigališko (net iki jo įvedimo!) kalendorių neklysta, šiandien mes jau žinome tai visiškai tiksliai. Evangelija teigia, kad Viešpats buvo nukryžiuotas (plg. Iz 53, Dan 9:26) dieną prieš Pesachą, kuris tais metais buvo šabato dieną.
Nisano 15 d., pagal skaičiuoklę, BUVO per savaitinį ŠABATĄ keturis kartus 3779–3796 žydų kalendoriaus metų = 19–36 Juliano kalendoriaus metų laikotarpiu, būtent: 
A – 19 metų balandžio 4 d. (jei J-šūa‘ buvo gimęs 6 m. pr. bendrąją erą, tada Jam turėjo būti tik 25-eri, bet pagal Lk 3:23 ir Jn 8:57 Jis jau buvo žengęs į ketvirtąjį dešimtmetį), 
B – 26 metų kovo 23 d. (jei Jis buvo gimęs 6 m. prieš bendrąją erą, Jam turėjo būti 32-eji, o tai atitinka Lk 3:23 ir Jn 8:57. Tuomet gimęs 4 m. pr. bendrąją erą, Jis būtų turėjęs 30 metų, o tai labiau atitinka Jo tarnystės pradžią.
C
– 33 metų balandžio 4, (daug vyresnis!), ir 
D– 36 metų kovo 31 d., o tai pagal Jo amžių visiškai neatitiktų Evangelijos pasakojimo.
Tokiu būdu galime matyti, kad žmonija buvo atpirkta 26-ųjų metų kovo 22 d. šeštąją savaitės dieną („penktadienį“), J-šūa‘ išbuvo Kape kovo 23 d. per Šabatą ir prisikėlė pirmąją savaitės dieną („sekmadienį“) kovo 24-ąją. Pirmoji Mesijinė Chanuka, apie kurią kalbame, tuomet buvo 6-aisiais m. prieš bendrąją erą. Suprantama, tai nereiškia, kad J-šūa‘ ir gimė tą dieną (tai galėjo būti anksčiau rudenį) – mesijiniai tikintieji nešvęsdavo gimtadienių! Kaip ir visi žydai, jie švęsdavo Šventyklos šventes. Tačiau Chanuka tobulai atitiko Tiesos Saulės patekėjimo (Mal 3:20) šventę, o tai paaiškina, kaip kislevo 24/25 --> gruodžio 24/25 evoliucionavo į Kalėdas.
Apie mesijinį Chanukos šventimą žr. Hebrew for Christians > Holidays.

Dėmesio!

1. Remiantis nauju Evangelijos teksto tyrinėjimu, esmingai pasikeitė pasiūlymai krikščionims, norintiems jungtis prie mesijinio sąjūdžio, žr. www.messianic.lt/proposalsL4.htm 

2. Lankytojai kviečiami dalyvauti aptariant pagrindines šios svetaines temas !