Sveiki atvykę į Kauno mesijinę svetainę, sukurtą Vilniaus mesijinės bendruomenės iniciatyva. 
Nuo pat Israelio restitucijos 1948 m. mesijinis judaizmas yra nacionalinis žydų tautos sąjūdis, atstatantis imperinės Romos agresijos prieš Judėją sudarkytą natūralią apaštalinės (JA‘AKOVO–Jokūbo Teisiojo) Bažnyčios raidą (dėl karo Išganymas išplito tarp pagonių žydų sąskaita, žr. čia)
. Atkurdamas I Kr. a. situaciją, mesijinis judaizmas tuo pačiu yra ir šansas paskutiniesiems dar neatkritusiems į pagonybę krikščionims. 
Mesijines bendruomenes gali kurti tik patys žydai. Nežydai gali būti priimami į žydų mesijines bendruomenes, bet negali įtakoti žydų įnešdami svetimą skaldančią teosofiją (kaip „teisinga teologija“, bendrystei privalomi dogmatai ir pan.) 
Nežydai, neturintys arti savęs mesijinių bendruomenių, savo konfesijų viduje gali kurti mesijines grupes, kuriose įveikiamas antikinis mąstymas, jo pagrindu atsiradęs susiskaldymas ir Romos imperijos paskatintas antisemitizmas.

  ♦ Šios svetainės tikslai, panašiai kaip ir daugelio mesijinių bendruomenių ir grupių, yra:
1) Žiniõs apie žydų Mesiją (hebr. Mašīah'ą, gr. Kristų) ir pasaulio Išganytoją J-šūa (JHS) platinimas skelbiant Jo Antrąjį Atėjimą, priminimas tradiciniams krikščionims, kad jie yra įskiepyti į D-vo Išrinktąją tautą, su kuria sudaryta Naujoji Sandora, kuri visa bus išgelbėta (Rom 11, 17-27) ir kuri, kaip plintanti į visą žmoniją D-vo tauta, yra Mistinis JHS Kūnas Bažnyčia, nenugalimas pragaro jėgoms (Mt 16, 18),
2) Dalyvavimas plintančiame pasauliniame mesijiniame sąjūdyje, kuriam vadovauja JHS Mesiju priėmusieji žydai, gyvenimas pagal Kalno Pamokslą ir JHS vykdomus Toros įsakymus, apaštalinės praktikos atnaujinimas pradedant nuo Šabato šventimo, kuris užbaigiamas pirmosios savaitės dienos (vad. „sekmadienio“) Eucharistija,
3) Malda už visos Israelio tautos atsivertimą ir Išganymą,
4) Malda už Israelio žemę, jos miestus, žmones ir už taiką joje,
5) D-vo garbinimas hebrajų kalba,
6) Maldinės ir pažintinės literatūros vertimas ir platinimas, mesijinio tikėjimo dialogai.
  ♦ Kaip ir Vilniaus mesijinė bendruomenė, ši svetainė yra tarpkonfesinė, orientuota į ikinikėjišką ikidogminį apaštalinį laikotarpį, vienijantį visus tikinčiuosius į Viešpatį JHS apie mesijinius žydus, kurių tikėjimo pamatai yra:
1) JHS - išpranašautas ir antrą kartą ateinantis Išrinktosios tautos Karalius Mesijas,
2) JHS yra visos žmonijos Išganytojas.
  ♦ Kaip ir visur, ši svetainė orientuota į halachinių žydų tradicijas, tačiau orientuota sąmoningai: 
1) skirtingai nuo žydų karaimų, halachiniai žydai sudaro absoliučią žydų tautos daugumą, 
2) vis
õs rabiniškos Israelio vadovybės atstovaujami, Žodinės Toros tikėjimo pagrindu, 1967 m. halachiniai žydai atsisakė nuo Šventyklos kalno musulmonų naudaiL, t.y. skirtingai nuo grįžusių iš Babilonijos žydų, atsisakė nuo D-vo įsakytų aukojimų šiame kalne ir tuo pasitraukė iš Sinajaus Sandoros, žr. Iš 24:7. Tai ne kliūtis įeiti į Naująją Sandorą (Jer 31:30), kurioje yra mesijiniai žydai.
  ♦ Lietuvai esant tradicine katalikiška šalimi, ši svetainė stengiasi padėti katalikams įveikti antikristinę krizę Bažnyčioje, katalikiškais terminais rodydama kelią į pirminį žydų alyvmedį.

 

Ateinanti mesijinė šventė yra Chanuka, 5779 kislevo 25 d., 2018 m. gruodžio 2/3 iki 10/11

DĖMESIO!

1. Remiantis nauju Evangelijos teksto tyrinėjimu, esmingai pasikeitė pasiūlymai krikščionims, norintiems jungtis prie mesijinio sąjūdžio, žr. www.messianic.lt/proposalsL4.htm 
2. Moderni skaičiuoklė, leidžianti rasti bet kurios datos atitikmenį tarp žydų bei julijoniško / grigališko (net iki jo įvedimo!) kalendorių yra prieinama čia:
http://www.abdicate.net/cal.aspx/cal.aspx .

3. Lankytojai kviečiami dalyvauti aptariant pagrindines šios svetaines themes !