Sveiki atvykę į Kauno paramesijinės grupės svetainę, skirtą mesijiniam judaizmui!
Į Kauno paramesijinę grupę buriasi J-šūa‘ (JHS) Mesijo (J-zaus Kristaus) išpažinėjai Vilniaus mesijinės bendruomenės iniciatyva.
Grupės tikslai, panašiai kaip ir daugelio mesijinių bendruomenių, yra:

1) Žiniõs apie žydų Mesiją (hebr. Mašīah'ą, gr. Kristų) ir pasaulio Išganytoją JHS platinimas skelbiant Jo Antrąjį Atėjimą, priminimas tradiciniams krikščionims, kad jie yra įskiepyti į D-vo Išrinktąją tautą, su kuria sudaryta Naujoji Sandora, kuri visa bus išgelbėta (Rom 11, 17-27) ir kuri, kaip plintanti į visą žmoniją D-vo tauta, yra Mistinis JHS Kūnas Bažnyčia, nenugalimas pragaro jėgoms (Mt 16, 18),
2) Dalyvavimas plintančiame pasauliniame mesijiniame sąjūdyje, kuriam vadovauja JHS Mesiju priėmusieji žydai, gyvenimas pagal Evangeliją ir JHS vykdomus Toros įsakymus, apaštalinės praktikos atnaujinimas pradedant nuo Šabato šventimo (Šabatas netapatinamas su pirmąja savaitės diena, sekmadieniu, kada dalyvaujama JHS Aukos vakarienėje ir švenčiamas Jo Prisikėlimas),
3) Malda už visos Jiśrā’ēl'io (Izraelio) tautos atsivertimą ir Išganymą,
4) Malda už Jiśrā’ēlio žemę, jos miestus, žmones ir už taiką joje,
5) D-vo garbinimas hebrajų kalba,
6) Maldinės ir pažintinės literatūros vertimas ir platinimas, mesijinio tikėjimo dialogai.

Kaip ir Vilniaus mesijinė bendruomenė, Kauno paramesijinė grupė yra tarpkonfesinė, orientuota į ikinikėjišką ikidogminį apaštalinį laikotarpį, vienijantį visus tikinčiuosius apie mesijinius žydus, kurių tikėjimo pamatai yra:
1) JHS - išpranašautas ir antrą kartą ateinantis Išrinktosios tautos Mesijas,
2) JHS yra visos žmonijos Išganytojas.

Nuo pat Jisra’elio atkūrimo 1948 m. mesijinis judaizmas yra 325 m. pagonių išganymui (Rom 11:25) paaukotos (žr. čia) pirmosios (JA‘AKOVO–Jokūbo) Bažnyčios atkūrimas!


   ראשׁ הַשָּׁנָה תשע״ח     
rō’š  haš-šānā  taš‘ah          

      Rōš Haš-Šānā ‘Metų galva’, tai žydų kalendoriniai Naujieji Metai, ne liturginiai metai, kurie prasideda nuo nisano 1d. (plg. Analogiškai tradicinėje krikščionybėje, kurioje daugelis tradicinių krikščionių net pamiršo, kada prasideda jų liturginiai metai).
      Rōš Ha
š-Šānā (5)778 (skaičius žyminčioms raidėms Ta-Š-‘a-H  tāw-šīn-‘àyin-hēt  reiškiant 400, 300, 70, 8, o 6-asis tūkstantmetis suprantamas savaime) išvakarės (t.y. pradžia) yra rugsėjo 19 d., antradienio saulėlydis 2017 metais, o tai 5777 m. elulio mėn. pabaiga – 5778 m. tišrio mėn. pradžia. 

          Žydų kalendorinių mėnesių tvarka yra: 
Tišris (Tišrì)
, 7-asis liturginių metų mėnuo
Chešvãnas
, 8-asis mėnuo
Kisl
èvas, 9-asis
T
èvetas, 10-asis
Šev
ãtas, 11-asis
Adãras
, 12-asis, Antrasis Adãras, 13-asis, kilnojamųjų metų mėnuo
Nisãnas
, 1-asis liturginių metų mėnuo
Ijjãras
, 2-asis
Sivãnas
, 3-asis
Tamùzas
, 4-asis
Ãvas
, 5-asis
Eliùlis
, 6-asis mėnuo.
       Mėnesių pavadinimai yra babiloniški semitiški. 

           Pradinis šventės pavadinimas yra Trimitavimo diena (Kun 23:24) – Jōm Terū‘ā, žodžiui terū‘ā iš tikrųjų reiškiant unisoninį daugelio žmonių šaukimą (plg. Joz 6:5). Mesijiniams žydams trimitavimas šofaru per Jōm Terū‘ā pranašauja Mesijo JHS atėjimą (plg. 1 Tes 4:16).
        Švenčiama dvi dienas, t.y. tišrio 1 ir 2, o tai nuo rugsėjo 20 saulėlydžio iki rugsėjo 22 d. saulėlydžio 2017 metais.
        Apie mesijinį šventimą sk.
Hebrew for Christians > Holidays

DĖMESIO!
Lankytojai kviečiami dalyvauti aptariant pagrindines šios svetaines temas!