Sveiki atvykę į Kauno mesijinę svetainę, sukurtą Vilniaus mesijinės bendruomenės iniciatyva. 
Nuo pat Jisra’elio atkūrimo 1948 m. mesijinis judaizmas yra 325 m. pagonių išganymui (Rom 11:25) paaukotos (žr. čia) pirmosios (JA‘AKOVO–Jokūbo) Bažnyčios atkūrimas!

  ♦ Šios svetainės tikslai, panašiai kaip ir daugelio mesijinių bendruomenių ir grupių, yra:
1) Žiniõs apie žydų Mesiją (hebr. Mašīah'ą, gr. Kristų) ir pasaulio Išganytoją JHS platinimas skelbiant Jo Antrąjį Atėjimą, priminimas tradiciniams krikščionims, kad jie yra įskiepyti į D-vo Išrinktąją tautą, su kuria sudaryta Naujoji Sandora, kuri visa bus išgelbėta (Rom 11, 17-27) ir kuri, kaip plintanti į visą žmoniją D-vo tauta, yra Mistinis JHS Kūnas Bažnyčia, nenugalimas pragaro jėgoms (Mt 16, 18),
2) Dalyvavimas plintančiame pasauliniame mesijiniame sąjūdyje, kuriam vadovauja JHS Mesiju priėmusieji žydai, gyvenimas pagal Evangeliją ir JHS vykdomus Toros įsakymus, apaštalinės praktikos atnaujinimas pradedant nuo Šabato šventimo (Šabatas netapatinamas su pirmąja savaitės diena, sekmadieniu, kada dalyvaujama JHS Aukos vakarienėje ir švenčiamas Jo Prisikėlimas),
3) Malda už visos Jiśrā’ēl'io (Izraelio) tautos atsivertimą ir Išganymą,
4) Malda už Jiśrā’ēlio žemę, jos miestus, žmones ir už taiką joje,
5) D-vo garbinimas hebrajų kalba,
6) Maldinės ir pažintinės literatūros vertimas ir platinimas, mesijinio tikėjimo dialogai.
  ♦ Kaip ir Vilniaus mesijinė bendruomenė, ši svetainė yra tarpkonfesinė, orientuota į ikinikėjišką ikidogminį apaštalinį laikotarpį, vienijantį visus tikinčiuosius į Viešpatį JHS apie mesijinius žydus, kurių tikėjimo pamatai yra:
1) JHS - išpranašautas ir antrą kartą ateinantis Išrinktosios tautos Mesijas,
2) JHS yra visos žmonijos Išganytojas.
  ♦ Kaip ir visur, ši svetainė orientuota į halachinių žydų tradicijas, tačiau orientuota sąmoningai: 
1) skirtingai nuo žydų karaimų, halachiniai žydai sudaro absoliučią žydų tautos daugumą, 
2) vis
õs rabiniškos Jiśrā’ēlio vadovybės atstovaujami, Žodinės Toros tikėjimo pagrindu, 1967 m. halachiniai žydai atsisakė nuo Šventyklos kalno musulmonų naudaiL, t.y. skirtingai nuo grįžusių iš Babilonijos žydų, atsisakė nuo D-vo įsakytų aukojimų šiame kalne ir tuo pasitraukė iš Sinajaus Sandoros, žr. Iš 24:7. Tai ne kliūtis įeiti į Naująją Sandorą (Jer 31:30), kurioje yra mesijiniai žydai.
  ♦ Lietuvai esant tradicine katalikiška šalimi, ši svetainė stengiasi padėti katalikams įveikti antikristinę krizę Bažnyčioje, katalikiškais terminais rodydama kelią į pirminį žydų alyvmedį.


       סֻכּוֹת תשע״ח     

 SUKKŌT  TAŠ‘AH
  (5778) 
t+š+‘+"x (taš‘ax = 400+300+70+8)

2017 spalio (4/) 5 – 11 (/12)

    
    Toroje nustatyta (Kun 23:39–43) Palapinių šventė, plg. Zach 14:16–17, Mt 17:1–9, Jn 7:37–38 (čia palyginimas su Šventyklos apeiga pernešant į ją per Vandens vartus aukso inde iš Siloamo (Šillō
ah) šaltinio pasemtą gyvąjį vandenį ant altoriaus užpilti) ir Apd 18:1–3.
     Jn 7:38 perteikia hebr. miqqirbō ‘iš jo vidaus (širdies, vidurių)’, t.y. čia – ‘iš jo’, vertimams per graikų kalbą esant beprasmiškai vulgariems.
     Sukkot trunka 7 dienas ir baigiasi Susirinkimo aštuntąja (Š
emīnī ’aceret), po kurios eina Toros džiaugsmo (Śimhat Tōrā) šventė – diena, kada baigiami ir vėl pradedami kasdieniai Toros skaitymai. Šioje svetainėje nurodomi visi 54 savaičių kasdieniai skaitiniai, pateikiant kiekvinos skaitymo porcijos (Parašõs) prasminę sąsają su Naujojo Testamento vietomis, taip pat pagal tas pačias 54 savaites suskirstytas ir Naujasis Testamentas su prasminėmis nuorodomis iš kiekvienos dienos skaitinio į TaNaKą.
      Išsamiau apie Sukkōt, Š
emīnī ’aceret ir Śimhat Tōrā žr. Hebrew for Christians > Holidays

 

DĖMESIO!
Lankytojai kviečiami dalyvauti aptariant pagrindines šios svetaines temas!