הַבְּרִית הַחֲדָשָׁה בְפָרָשׁוֹת

NAUJASIS TESTAMENTAS PARAŠOSE | NEW TESTAMENT IN PARASHOT | НОВЫЙ ЗАВЕТ В ПАРАШИЙОТ

+ skaitoma tą pačią dieną / + read on the same day / + читается в тот же день
- iki; įskaitant / - up to; to through / - до; до и включительно

Kasdien skaitoma dienos Tora (Tōrā 1) ir tai pačiai dienai čia siūlomas NT, gale pridedant Tōrā 2: prasminį atitikmenį bet kur iš Toros [ar TaNaKo]
After every-day Torah portion (Tōrā 1) one can read a NT portion proposed here for the same day together with Tōrā 2: a notional reference from any part of Torah [or TaNaK]
После чтения ежедневного отрывка из Торы (Tōrā 1) ниже предлагается читать отрывок из НЗ с приложением связанного с ним по смыслу фрагмента из любого места Торы: Tōrā 2 [или ТаНаХа]

+ skaitoma tą pačią dieną / + read on the same day / + читается в тот же день
- iki, įskaitant  /  - up to, to through  /  - до; до и включительно

 

 

Sēper BĕRĒŠĪT = סֵפֶר בְּרֵשִׁית

1. 1:1–6:8 Berešit (Pradžioje) / Beresheet (In the beginning)–25 / Берешит (В начале)
Jn 1:1 - 1:6 ÷ Lk 1:5 - 1:26  [+ Mt 1:18–25 ] - Lk 1:39 - 1:46 - 1:57 - 1:67 - 2:1

Tōrā 2:
Jn 1:1–5 Gen 1:1
Lk 1:5 Ex 6:
23[+ 1 Chron 24:10, Nehem  12:4,17]
Mt 1:21 Gen 3:14–19, Ex 3:14
Lk 1:42–43 Gen 3:15
Lk 1:46–55 Gen 3:15

Lk 1:59 Gen 17:12, Lev 12:
3
Lk 1:68–75 Deut 33:27–
29

2. 6:9–11:32 Noach (Nojaus) / Noah / Ноах (Ноя)
Jn 1:6 -1:19 - 1:29 ÷ Lk 2:1 - 2:8 [+ Mt 1:1–17 + Lk 3:23–38 ] - Lk 2:8–38 ÷ Mt 2:1 - 3:1 ÷ Lk 2:39 - 3:1 - 3:7

Tōrā 2:
Jn 1:18 Ex 33:20
Jn 1:20–21 Deut 18:15
Lk 2:4–17 Gen 35:16–21
Lk 2:22–24 Lev 12:2–6, Ex 13:2,12,15, Num 3:13, Lev 5:11, 12:8

Mt 2:20 Ex 4:19
Lk 2:49 Lev:21–12
Lk 3:3 Gen 13:11, Num 20:12, 27:12–14, 31:12, 33:4851, Deut 31:2, 13, 32:47

3. 12:1–17:27 Lech Lecha (Eik) / Lekh Lekha (Go) / Лех Леха (Пойди)
Mt 3:7 - 3:13 [+ Jn 1:29–31 ] - 4:1 - 4:11 ÷ Jn 1:32 - 2:1 - 2:13 –16 [+ Mk 11:16–17 ]- 3:1 - 3:24

Tōrā 2:
Mt 3:11 Num 31:23, Pr 1:2, Num 11:29
Jn 1:29[+ Jn 3:16] Gen 22:8–10
Mt 4:3–4 Deut 8:3
Jn 1:45 Deut 18:15–19
Jn 2:5 Gen 41:55
Mk 11:16–17 Deut 23:19 (LXX 23:18) [+ Isaiah 56:7]
Jn 3:14–15 Num 21:8–
9

4. 18:1–22:24 VaJėra (Pasirodė) / VaYeira (He appeared) / ВаЙейра (Явился)
Jn 3:24 - 3:31- 4:1- 4:15 - 4:19 - 4:27 - 4:43 - 5:1

Tōrā 2:
Jn 3:27 Deut 4:35
Jn 3:34 Deut 18:18
Jn 4:9 Ex 11:2
Jn 4:17–18 Num 36:1–11
Jn 4:19–24 Deut 12:11–14

Jn 4:42 Deut 18:1
5
Jn 4:44–54 Gen 20:7–17

5. 23:1– 25:18 Chajei Sara (Saros gyvenimas) / Hayei Sarah (Life of Sarah) / Хайей Сара (Жизни Сарриной)
Lk 3:19 - 3:21 [+ Mk 6 :17–18  + Mt 4 :12 ] ÷ Mt 4:13 - 4:17 ÷ Lk 4:16 - 4:22 - 4:31 ÷ Mk 1:16 - 1:21 - 1:29 - 1:35

Tōrā 2:
Mk 6:18 Lev 20:21
Mt 4:13–16 Gen 30:8, 30:20
Lk 4:18–21 Lev 25:10
Lk 4:29 Lev 22:25, Deut 17:15
Mk 1:16–21 Num 34:11
Mk 1:23–27 Deut 32:16–1
7
Mk 1:29–34 Deut 32:
39

6. 25:19–28:9 Toledot (Istorija) / Toledot (History) / Толедот (Родословие)
Mk 1:35 - 1:40 - 2:1 ÷ Lk 5:17 - 5:27 - 5:33 ÷ Jn 5:1 - 5:16 - 5:31 - 6:1

Tōrā 2:
Mk 1:35–37 Gen 20:7
Mk 1:44 Lev 14:2–32
Lk 5:17–26 Ex 15:11, 34:10
Lk 5:30 Num 32:14
Jn 5:10 Gen 2:3
Jn 5:22 Gen 18:25
Jn 5:46 Deut 18:1
5

7. 28:10–32:3 VaJėce (Ir išėjo) / VaYeitzei (Went out) / ВаЙейцей (Вышел)
Mk 2:23 -  3:1 - 3:7 ÷ Mt 12:15 - 22 ÷ Mk 3:13 - 3:20 ÷ Mt 5:1 - 5:13 - 5:17 - 5:21

Tōrā 2:
Mk 2:23–28 → Deut 23:25–26, Lev 24:5–9, Gen 2:2–3
Mk 3:1 → Ex 16:23–30, 20:8–11, Deut 5:12–15
Mt 12:15–21 → Deut 18:5 [+ Isaiah 42:1–4]
Mk 3:13–19 → Ex 18:25, Deut 1:15
Mt 5:1–12 → Ex 20:12–17 [+ Ps 1:1–3]
Mt 5:13–16 → Lev 2:13, Ex 13:21
Mt 5:17–19 → Lev 22:31 [+ Jer 31:33]

8. 32:4–36:43 VaJišlach (Pasiuntė) / VaYishlah (Jacob sent) / ВаЙишлах (И послал)
Mt 5:21 - 5:33 - 5:38 - 5:43  [+ Lk 6:30 ] - 6:1 - 6:5 - 6:16 - 6:19

Tōrā 2:
Mt 5:23–26 → Lev 22:29
Mt 5:33–37 → Num 30:3
Lk 6:30 → Deut 15:10–11, 23:20 [+ Ps 15:5]
Mt 5:44 → Ex 23:4–5, Lev 19:18
Mt 6:11 → Ex 16:12,21
Mt 6:14 → Lev 25:8–13
Mt 6:16–18 → [Isaiah 58:3–7]

9. 37:1–40:23 VaJėšev (Įsikūrė) / VaYeishev (Continued living) / ВаЙейшев (Жил)
Mt 6:19 - 6:25 - 7:1 [+ Lk 6:36–38 ] - 7:15 - 7:21 - 8:1 - 8:5 - 8:14 + 11:1

Tōrā 2:
Mt 6:21 → Deut 4:29
Mt 6:25,26 → Gen 2:7, Deut 2:7
Lk 6:36–38 → Lev 25:14–17
Mt 7:15–16 → Deut 13:2–4
Mt 7:21–23 → Lev 26:14–39
Mt 8:1–4 → Lev 14:2–32
Mt 8:8 → Gen 32:11

10. 41:1–44:17 Mikkėc (Po [dvejų metų]) / MiKeitz (At the end [of two years]) / МиКейц (По прошествии [двух лет])
Lk 7:11 - 7:18 - 7:24 - 7:30 - 7:36 - 8:4 ÷ Lk 11:14 - 11:24 - 11:29

Tōrā 2:
Lk 7:16 → Deut 18:15
Lk 7:19 → Gen 49:10
Lk 7:27 → [Mal 3:1]
Lk 7:31–35 → Deut 32:6
Lk 7:48–49 → [Ps 130:4]
Lk 11:16 → Num 14:11
Lk 11:28 → Deut 11:27

11. 44:18–47:27 VaJiggaš (Priėjo) / VaYigash (Approached) / ВаЙигаш (Подступил)
Lk 11:29 - 11:33 - 11:37 - 11:45 - 12:1 - 12:13 - 12:22 - 12:33

Tōrā 2:
Lk 11:29–32 → [Ionah 2:1, 3–10]
Lk 11:33–36 → Num 6:25
Lk 11:42 → Ex 23:6, Lev 27:30
Lk 11:50 → Gen 42:22
Lk 12:4–5 → [Isaiah 8:12–13]
Lk 12:20 → [Jer 17:17]
Lk 12:32 → Num 21:34, Deut 3:22

12. 47:28–50:26 VaJechi (Išgyveno) / VaYehi (Jacob lived) / ВаЙехи (И жил)
Lk 12:33 - 12:41 - 12:49 - 12:54 - 13:1 - 13:6 ÷ Lk 13:18 - 22 ÷ Mt 8:18 - 8:23

Tōrā 2:
Lk 12:35 → Ex 12:11
Lk 12:42–44 → Num 32:20–41
Lk 12:52–53 → [Micaiah 7:5–7]
Lk 12:58–59 → [Prov 25:8]
Lk 13:4–5 → [Amos 9:1]
Lk 13:19 → [Ezech 17:22–23]
Mt 8:22 → Gen 12:1

 

Sēfer ŠĕMŌT = סֵפֶר שְׁמוֹת

13. 1:1–6:1 Šemot (Vardai) / Shemot (Names) / Шемот (Вот имена)
Mt 8:23 - 8:28 - 9:14 ÷ Mk 5:21 - 6:1 ÷ Mt 9:14 - 9:18  [+ Lk 5:39 ] ÷ Mt 9:27 - 10:1 - 11:1 ÷ Mk 6:1 - 6:7

Tōrā 2:
Mt 8:27 → [Ps 89:10]
Mt 8:34 → [Job 36:32]
Mk 5:25 → Lev 15:19–31
Mt 9:15 → [Canticum 8:11–12]
Mt 9:36–38 → Num 27:17
Mt 10:28 → Gen 2:7
Mk 6:4 →
[Jer 12:5–6]

14. 6:2–9:35 VaEra (Pasirodžiau) / VaEra (I appeared) / ВаЭра (Являлся Я)
Mk 6:19 - 6:30 - 6:45 [+ Jn 6:14 ] - 7:1 - 7:9 - 7:14 - 7:24 ÷ Mt 15:22 - 15:29 [+ Mk 7:32–37]

Tōrā 2:
Mt 6:21–28 →  Num 30:3
Jn 6:14 →  Deut 18:15–19
Mk 6:51 →  [Ps 107:29]
Mk 7:1–8 →  [Isaiah 29:13]
Mk 7:9–13 →  Ex 20:12, Deut 5:16, Ex 21:17, Lev 20:9, Deut 21:18–21
Mk 7:14–23 →  Gen 6:5, 8:21
Mt 15:28 →  Gen 15:16

15. 10:1–13:16 Bo (Įeik) / Bo (Go) / Бо (Войди)
Mk 8:1 - 8:13 - 8:22 - 8:27 ÷ Mt 16:13 - 16:21 - 16:24 - 17:1 - 17:10

Tōrā 2:
Mk 8:11–12 →  Num 14:11,22–23
Mk 8:17 →  [Isaiah 6:9–10]
Mk 8:22–26 →  [Isaiah 42:16]
Mt 16:16–19 →  [Daniel 7:13–14, 9:25, Zach 3:8]
Mt 16:23 →  Num 16:26
Mt 16:26 →  Num 3:40–51

Mt 17:5 →  Ex 19:16–19, Num 9:15–23, Deut 18:18

16. 13:17–17:16 BeŠallach (Kai leido) / BeShalah (Let [the people] go) / БеШалах (Отпустил)
Mt 17:10 - 17:14 - 17:24 - 18:1 [+ Mk 9:38–40 ] - 18:12 - 18:15 - 18:21 - 19:1

Tōrā 2:
Mk 17:11 → [Mal 3:23]
Mk 17:20 → [Isaiah 28:16]
Mk 17:24–27 → Ex 30:13
Mk 9:38–40 → Num 11:26–29
Mt 18:12–14 → [Ezech 34:11–12]
Mt 18:15–16 → Num 35:30, Deut 19:15
Mt 18:22 → Lev 25:8–13

17. 18:1–20:23 Jitro (Jetras) / Yitro (Jethro) / Йитро (Иофор)
Lk 9:51 - 9:57÷Lk 10:1 - 18 ÷ Jn 7:2 - 7:10 - 7:21 - 7:32 - 7:37 - 7:45

Tōrā 2:
Lk 9:54 → [4 Regum 1:10,12]
Lk 10:7
Deut 24:14
Jn 7:2
Lev 23:4, Deut 16:16
Jn 7:19
Ex 24:3
Jn 7:24
Lev 19:15
Jn 7:34
[Jer 5:1]
Jn 7:37
[Isaiah 55:1]

18. 21:1–24:18 Mišpatim (Nuostatai) / Mishpatim (Judgments) / Мишпатим (Законы)
Jn 7:45 - 8:1 - 8:12 - 8:21 - 8:33 - 8:38 - 8:48 - 9:1

Tōrā 2:
Jn 7:51 Deut 1:16, 17:6, 19:15
Jn 8:3–11
Lev 20:10, Deut 22:20–24
Jn 8:12 Gen 1:3
Jn 8:25
Gen 1:27, Ex 3:14
Jn 8:33
Gen 38:1–30
Jn 8:41
Gen 38:1–30
Jn 8:58
Gen 1:27

19. 25:1–27:19 Teruma (Atnašų) / Terumah (Offering) / Терума (Приношения)
Lk 10:25 - 10: 29 - 10:38 - 11:1 - 11:14÷Jn 9:1 - 9:14 - 9:24 - 9:35

Tōrā 2:
Lk 10:27 Deut 6:5, Lev 19:18, Deut 10:12
Lk 10:30–37 Lev 19:34, 23:22, Num 15:15, Deut 10:18, 14:29, 23:7, 24:17,19–21, 26:12–13, 27:19
Lk 10:41–42 [1 Chron 29:11]
Lk 11:5–13 [Ps 55:18]

Jn 9:7 [Isaiah 8:6]
Jn 9:18–23 [Ps 146:8]
Jn 9:31 Deut 1:42–45

20. 27:20–30:10 Tecavve (Įsakysi) / Tetzaveh (Shalt command) / Тецаве (Вели)
Jn 9:35 - 10:1 - 10:22 - 10:32 - 10:40 - 11:1÷Lk 13:6 - 13:18 - 13:22

Tōrā 2:
Jn 9:39 Gen 19:11
Jn 10:
11 Gen 33:2–3, [Isaiah 40:11]
Jn 10:
22
[1 Maccab 4:59]
Jn 10:34 [Ps 82:6]
Jn 10:
41
[Ps 119:89]
Lk 13:
8–9 Ex 32:10–14
Lk 13:
19 [Ezech 17:23]

21. 30:11–34:35 Ki tissa (Kai imsiesi skaičiuoti) / Ki Tisa (When takest the sum) / Ки Тиса (Когда будешь делать исчисление)
Lk 13:22 - 13:31 - 14:1 - 14:7 - 14:15 - 14:25 - 15:1 - 15:11

Tōrā 2:
Lk 13:28 Gen 25:11
Lk 13:34 Deut 32:11–12
Lk 14:5 Ex 23:5
Lk 14:11–14 [Isaiah 57:15]
Lk 14:24 [Prov 1:24–28]
Lk 14:26 Gen 2:7
Lk 15:7 Gen 18:22–33

22. 35:1–38:20 VaJakhel (Surinko) / VaYakhel (Gathered) / Ва Йахель (И собрал)
Lk 15:11 - 16:1 - 16:14 - 16:19 - 17:1 - 17:5 - 17:11 - 17:20

Tōrā 2:
Lk 15:21–24 [Jer 31:1–2 (= LXX 3–4)]
Lk 16:
13 [Jehosuah 24:14–15]
Lk 16:16 [= Mt 11:12 → Ben Šaprūt Mt 11:12] [Ps 94:20–21]
Lk 16:
29–31 [Jer 26:4–5]
Lk 17:
3–4 Deut 15:2
Lk 17:7–10 [Ps 31:24]
Lk 17:1
4 Lev 14:2

23. 38:21–40:38 Pekudei (Apyskaita) / Pekudei (The sum of things) / Пекудей (Исчисление)
Lk 17:20 - 18:1 - 18:9 - 18:15÷Jn 11:1 - 11:11 - 11:31 - 11:46 - 11:55

Tōrā 2:
Lk 17:28–32 Gen 19:22–26
Lk 18:
2–7 Deut 4:41–43
Lk 18:9
[Isaiah 58:3]
Jn 11:
9–10 [1 Sam 2:9]
Jn 11:
11–14 [Job 14:12]
Jn 11:
41 [3 Regum 18:37]
Jn 11:
49–51 Gen 22:2,13, Ex 12:6–7, Lev 4:13–21 [, Isaiah 53:4–8]

 

Sēfer VAjJIQRĀ(’) = סֵפֶר וַיִּקְרָא

24. 1:1–5:26 VaJikra (Pasišaukė) / VaYikra (Called) / ВаЙикра (Воззвал)
Mt 19:1 - 19:10 - 19:13 - 19:16 - 19:27 - 20:1 - 20:17 - 21:1

Tōrā 2:
Mt 19:3–9 Gen 2:23–24, Deut 24:1–4
Mt 19:10–12 Ex 20:14, Deut 5:17
Mt 19:13–15 [Ps 8:3]
Mt 19:16–24 [Ps 62:11]

Mt 19:29 Gen 12:1–4, 13:2
Mt 20:1–15 [Jer 18:4
–10]
Mt 20:20–28 Num 16:1–11

25. 6:1–8:36 Cav (Nurodyk) / Tzav (Command) / Цав (Заповедай)
Lk 19:1 - 19:11 - 19:29 ÷ Jn 11:55 - 12:12 ÷ Mt21:1 - 21:12 - 21:23 - 21:33 - 22:1

Tōrā 2:
Lk 19:8 Ex 21:37
Lk 19:11–26 Gen 47:13–24
Jn 12:1–8 Deut 15:10–11
Mt 21:9 [Ps 118:22–27]
Mt 21:19 [Ezech 17:24]
Mt 21:28–31 →[Eccles 5:4]
Mt 21:33–44 [Isaiah 8:9–15]

26. 9:1–11:47 Šemini (Aštuntą) / Shmini (Eighth) / Шмини (В восьмой)
Mt 22:1 - 22:15 - 23:1 - 24:1 ÷ Mk 12:41 - 13:1÷Jn 12:20 - 13:1 ÷ Mt 24:1 - 13 [+ Mt 10:19 + Lk 21:14–19 ] - Mt 25:1

Tōrā 2:
Mt 22:12 [Isaiah 61:10]
Mt 22:21 [Jehosuah 24:14–15 + Mt 6:24]
Mt 23:35 Gen 4:6–12
Mk 12:
41 [4 Regum 17:8–16]
Jn 12:25 Gen 2:7
Lk 21:14–15 Ex 4:12
Mt 24:37–42
Gen 6:17–20

27. 12:1–13:59 Tazria (Pastoja) / Tazria (Conceived) / Тазриа (Зачнет)
Mt 25:1 - 25:14 - 25:31 - 26:1 - 26:17 - 26:21÷Jn 13:1 - 13:21÷Mt 26:21 - 26:30

Tōrā 2:
Mt 25:10 Gen 7:16
Mt 25:14–26 Gen 47:13–24
Mt 25:34–40,41–46 Deut 28:7–14,15–45, Lev 26:3–13,14–39
Mt 26:15 [Zach 11:12–13]
Mt 26:17 Num 28:17
Jn 13:8–9, 14–17 Ex 29:4 + Lev 8:5, 30:19–21
Mt 26:28 Gen 6:17–20, 9:8–18, Ex12:22–27

28. 14:1–15:33 Mecora (Raupsuotasis) / Metzora (The leper) / Мецора (О прокаженном)
Lk 22:31 - 22:39÷Jn 14:1 - 14:12 - 14:22 - 15:1 - 15:9 - 15:14 - 15:18

Tōrā 2:
Lk 22:31 [Job 2:3]
Jn 14:6 [Ps 25:10]
Jn 14:21 Deut 7:13
Jn 14:23 [Prov 8:17]
Jn 15:1–6 [Isaiah 5:7]

Jn 15:13 Lev 19:18
Jn 15:16 Gen 18:19

29. 16:1–18:30 Acharei Mot (Po mirties) / Akharei Mot (After the death) / Ахарей Мот (По смерти)
Jn 15:18 - 16:1 - 17:1 - 17:20 - 18:1 ÷  Mt 26:30 - 26:47 ÷ Jn 18:23 [+ Mt 26:47 +]–18:7 - 18:10 [ + Mt 26:48–49,52–56 ] + Jn 18:12–24

Tōrā 2:
Jn 15:
25 [Ps 69:5]
Jn 16:2–23 [Isaiah 66:5–14]
Jn 17:5 Gen 1:27 + Ex 3:14, 6:3
Jn 17:26 Gen 1:27 + Ex 3:14, 6:3
Mt 26:31 [Zach 13:7]
Jn 18:5
[Ps 55:13–14]
Mt 26:56 [Zach 13:7]

30. 19:1–20:27 Kedošim (Šventi) / Kedoshim (Holy) / Кедошим (Святы)
Mt 26:57 - 27:15 ÷ Lk 23:2 - 23:13 ÷ Mt 27:15 - 27:19 ÷ Jn 19:4 - 19:15 ÷ Mt 27:19 - 27:33 [ + Lk 23:27–37 + Mt 27:39–43 + Lk 23:39–43 ] ÷ Jn 19:19–27 [+ Mt 27:45–49  + Jn 19:28–30 ] ÷ Mt 27:51 - 27:57 ÷ Jn 19:31 - 19:38

Tōrā 2:
Mt 27:1,3,9 Gen 37:18,28
Lk 23:11
[Isaiah 53:3]
Mt 27:15 Xx 12:22–27
Jn 19:9
[Isaiah 53:7]
Mt 27:25 Ex 12:22–27
Jn 19:
24 [Ps 22:19]
Jn 19:
33–36 Ex 12:46, Num 9:12

31. 21:1–24:23 Emor (Kalbėk) / Emor (Speak) / Эмор (Объяви)
Jn 19:38 - 20:1 [+ Mt 28:2–6 ] - 20:11 - 20:26 ÷ Lk 24:13 - 24:34 - 24:50÷Jn 20:26 - 21:15 - 21:25÷Mt 28:1120 + Lk 24:50–53 + Jn 21:25

Tōrā 2:
Jn 19:38–42 Gen 2:2–3
Jn 20:1–9 Gen 1:1, 2:2–3
Jn 20:25 [Ps 22:17, Zach 12:10]
Lk 24:16 Gen 21:19
Lk 24:
46 [Hosea 6:2]
Jn 20:28 [Ps 16:2]
Jn 21:15 [Isaiah 40:11]

32. 25:1–26:2 BeHar (Ant kalno) / BeHar (In Mount) / БеХар (На горе)
Act 1:1 - 1:12 - 2:1 - 2:14 - 2:22 - 2:37 - 3:1 - 3:12

Tōrā 2:
Act 1:6–8 → Gen 13:15, 17:7–8, 49:10
Act 1:24 → [Jer 17:10]
Act 2:11 → [Ps 71:19]
Act 2:17 → [Joel 3:1=LXX 2:28, Zach 12:10]
Act 2:26–28 → [Ps 16:9–10]
Act 2:39 → Deut 29:14
Act 3:6–10 → 
[Isaiah 35:5–6]

33. 26:3–27:34 BeChukkotai (Mano įstatų) / BeKhukotai (In My statutes) / БеХукотай (По уставам Моим)
Act 3:12 - 4:1 - 4:23 - 4:33 - 5:12 - 5:21 - 5:34 - 6:1

Tōrā 2:
Act 3:12–13 → Gen 41:16
Act 4:12 → Ex 3:1
4
Act 4:24–30 → 
[Isaiah 51:7–8]
Act 4:36–37 → Lev 25:
32–34
Act 5:17–20 → 
[Isaiah 51:14]
Act 5:30 → 
Deut 21:22
Act 5:38–39 → 
[Isaiah 8:10]

 

Sēfer BĕMIDBAR = סֵפֶר בְּמִדְבַּר

34. 1:1–4:20 BeMidbar (Dykumoje) / Bamidbar (In the wilderness) / БеМидбар (В пустыне)
Act 6:1 - 6:8 - 7:1 - 7:55 - 8:4 - 8:26 - 9:1 - 9:10

Tōrā 2:
Act 6:5–6 → Num 27:18–23, Deut 34:9
Act 6:13 → Ex 23:1
Act 7:52 → [Jer 26:20˜–23, 38:4]
Act 7:55–56 → [Daniel 7:
13]
Act 8:17–18 → Deut 34:9
Act 8:26–39 → [Isaiah 56:1–7]
Act 9:3–4 → Deut 4:12[, Ezech 1:28 = LXX 2:1]

35. 4:21–7:89 Naso (Pakelk) / Naso (Take the sum) / Насо (Сочти)
Act 9:10 - 9:17 - 9:23 - 9:32 - 10:1 - 10:9 - 10:34 - 10:44

Tōrā 2:
Act 9:15 → Gen 41:16
Act 9:17 → Num 27:18
Act 9:23–25 → [1 Regum 19:11–12]
Act 9:32–42 → [1 Chron 5:16, Ps 103:3, 4 Regum 8:5] 
Act 10:3–6 → Num 12:
6
Act 10:9–28 → Lev 5:2[, Isaiah 52:1, Job 14:4]
Act 10:34–36 → Deut 10:17[, 2 Chron 20:14, Isaiah 56:1–7]

36. 8:1–12:16 BeHa‘Alotecha (Kai iškelsi) / BeHa‘Alotkha (When lightest) / БеХа‘Алотха (Когда будешь зажигать)
Act 10:44 - 11:1 - 11:19 - 11:27 - 12:1 - 12:12 - 12:18 - 13:1

Tōrā 2:
Act 10:44–48 → [Joel 2:28–32]
Act 11:1–18 → [Isaiah 56:1–7]
Act 11:19–26 → Gen 49:10
Act 11:27–30 → [ Isaiah 58:10]
Act 12:3–11 → [Ps 34:8]
Act 12:17 → [Ps 66:16]
Act 12:21–23 → Deut 17:14–20

37. 13:1–15:41 Šelach (Siųsk) / Sh'lakh (Send thou) / Шелах (Пошли)
Act 13:1 - 13:6 - 13:13 - 13:42 - 14:1 - 14:11 - 14:19 - 15:1

Tōrā 2:
Act 13:2 → [ Isaiah 42:6]
Act 13:6–11 → [Prov 10:31]
Act 13:34 → [ Isaiah 55:3]
Act 13:47 → [ Isaiah 49:6]
Act 14:5 → [Ps 106:35]
Act 14:11 → [Ps 83:19]
Act 14:23 → Num 27:18–23, Deut 34:9

38. 16:1–18:32 Korach (Korachas) / Korakh (Korah) / Корах (Корей)
Act 15:1 - 15:13 - 15:22 - 15:30 - 15:36 - 16:1 - 16:6 - 16:13

Tōrā 2:
Act 15:8–9 → [Joel 2:28–32]
Act 15:15–17 → [Amos 9:11–12]
Act 15:29 → Ex 20:3,14; 34:15, Lev 17:10–15
Act 15:30–31 → [Prov 9:9]
Act 15:36–41 → [Ps 86:9]
Act 16:3 → Ex 12:48
Act 16:6–12 → [Ps 86:9]

39. 19:1–22:1 Chukkat (Įstatai) / Khukat (Statute) / Хукат (Устав)
Act 16:13 - 16:19 - 16:25 - 16:36 - 17:2 - 17:16 - 17:22 - 18:1

Tōrā 2:
Act 16:16–18 → Deut 18:10–12
Act 16:19–21 → [Ps 73:3–9]
Act 16:25–35 → [Ps 146:7]
Act 16:36–39 → [Ps 42:1]
Act 17:2→ Ex 31:13
Act 17:16 → [3 Regum 8:27]
Act 17:26 → Gen 5–6, 9:8–18, Deut 32:8

40. 22:2–25:9 Balak (Balakas) / Balak (Balak) / Балак (Валак)
Act 18:1 - 18:7 - 18:12 - 18:18 - 18:24 - 19:1 - 19:8 - 19:21

Tōrā 2:
Act 18:3 → Lev 23:42
Act 18:9–11 → [Jer 1:5–8]
Act 18:12–17 → [Ps 30:9]
Act 18:18 → Num 6:18
Act 18:24–27 → [Ps 45:3]
Act 19:6 → Num 27:18–23, Deut 34:9
Act 19:19 → Ex 22:18

41. 25:10–30:1 Pinchas (Pinchasas) / Pinkhas (Phinehas) / Пинхас (Финеес)
Act 19:21 - 19:28 - 20:1 - 20:13 - 20:17 - 21:1 - 21:10 - 21:17

Tōrā 2:
Act 19:26 → [Ps 115:4–8]
Act 19:28 → Deut 32:37
Act 20:6 → Lev 23:6–8
Act 20:16 → Lev 23:15–21
Act 20:28 → [Ps 74:2]
Act 21:4 → Num 11:29
Act 21:13 → 
[Ps 16:5]

42. 30:2–32:42 Matot (Gentys) / Matot (Tribes) / Матот (Колен)
Act 21:17 - 21:27 - 21:40 - 22:23 - 22:30 - 23:12 - 23:23 - 23:31

Tōrā 2:
Act 21:20–26 Num 6:5, 13–18, 21; 19:19

Act 21:28 → [Isaiah 59:13]
Act 22:6–7 → [ Ezech 1:28 = LXX 2:1]

Act 22:29 → [Ps 53:6]
Act 23:5 → Ex 22:27
Act 23:12–15 → [Ps 37:32]
Act 23:27–30 → 
[Ps 37:33]

43. 33:1–36:13 Mas‘ei (Stovyklavietės) / Masei (Stages) / Масей (Станы)
Act 23:31 - 24:2 - 24:10 - 24:22 - 25:1 - 25:13 - 25:23 - 26:1

Tōrā 2:
Act 23:35
[Prov 17:15]
Act 24:2 → [
Prov 17:15]
Act 24:18 → Num 19:19
Act 24:26 → [Michae 7:3]
Act 25:7 → [Job 32:3]
Act 25:16–22 → [Ps 3:7–8]
Act 25:23–27 → 
[Ps 3:7–8]

 

Sēfer BĀRĪM = סֵפֶר דְּבָרִים

44. 1:1–3:22 Devarim (Žodžiai) / Devarim (The Words) / Деварим (Слова)
Act 26:1 - 26:25 - 27:1 - 27:9 - 27:38 - 28:1 - 28:11 - 28:31

Tōrā 2:
Act 26:16 Ezech 2:1,3
Act 26:32 Deut 1:17; 17:8
Act 27:2–8 [Ps 107:23–24]
Act 27:9 Lev 16:29–31; 23:27
Act 27:42–43 [Prov 16:7]
Act 28:3–8
[Ps 91:13]
Act 28:28 [Isaiah 40:5]

45. 3:23–7:11 VaEtchannan (Aš maldavau) / VaEtkhanan (I Besought) / ВаЭтханан (И молился я)
Apoc 1:1 - 1:12 - 1:20 - 2:8 - 2:12 - 2:18 - 2:24 - 3:1

Tōrā 2:
Apoc 1:4–8 Ex 3:14
Apoc 1:13 [Daniel 7:13]
Apoc 1:20 Num 8:2
Apoc 2:8 [Isaiah 44:6]
Apoc 2:14 Num 31:15–16
Apoc 2:18[+ 19:12] [Daniel 10:6]
Apoc 2:26–27
[Ps 2:8–9]

46. 7:12–11:25Ekev (Dėl to) / Eikev (Because) / Эйкев (За то)
Apoc 3:1 - 3:7 - 3:14 - 4:1 - 5:1 - 5:6 - 6:1 - 7:1

Tōrā 2:
Apoc 3:1[+ 1:4 + 2:1 + 5:6] [Zach 3:9]
Apoc 3:11
Ex 6:1
Apoc 3:14 Xum 8:2
Apoc 4:8
Ex 3:14
Apoc 5:5 Gen 49:10
Apoc 5:6–9
Gen 22:10
Apoc 6:2 [Habakuk 3:8–9]

47. 11:26–16:17 Re’e (Žiūrėk) / Re’eh (Behold) / Ре’е (Вот)
Apoc 7:1 - 7:9 - 8:1 - 9:1 - 10:1 - 11:15 - 12:1 - 13:1

Tōrā 2:
Apoc 7:4–8 Ex 39:14
Apoc 7:14 Lev 14:7, 16:19
Apoc 8:1 Num 1:20–46; 2:1–32; 3:14–39; Deut 33:7–24
Apoc 9:1–5 Ex 10:12–15
Apoc 10:8–11 [Ezech 2:8–3:4]
Apoc 11:15 [Zach 14:9]
Apoc 12:1–5 Gen 3:15

48. 16:18–21:9 Šofetim (Teisėjus) / Shoftim (Judges) / Шофтим (Судей)
Apoc 13:1 - 14:1 - 14:14 - 15:1 - 15:5 - 16:2 - 17:1 - 18:1

Tōrā 2:
Apoc 13:18 [3 Regum 10:14, 2 Chron 9:13]
Apoc 14:1[+ 7:5] [Jer 23:5]
Apoc 14:15–18 [Joel 4–13 = LXX 3:13]
Apoc 15:1 Lev 26:21
Apoc 15:5 Ex 25:8–9; 38:21
Apoc 16:21 Ex 9:22
Apoc 17:8 Ex 32:32–33

49. 21:10–25:19 Ki Tece (Kai išeisi) / Ki Teitzei (When goest) / Ки Тейцей (Когда выйдешь)
Apoc 18:1 - 19:1 - 19:11 - 20:1 - 21:1 - 22:1 - 22:8 - 22:20+21

Tōrā 2:
Apoc 18:4–5 Gen 19:12–14
Apoc 19:2–3 Deut 32:43
Apoc
19:12[+ 2:18] [Daniel 10:6]
Apoc 20:4
[Daniel 7:27]
Apoc 21:8 Gen 19:24
Apoc 22:2
[Ezech 47:12]
Apoc 22:16 Num 24:17

50. 26:1–29:8 Ki Tavo (Kai būsi įžengęs) / Ki Tavo (When thou art come) / Ки Таво (Когда придешь)
Hebr 1:1 - 3:1 - 4:14 - 6:1 - 7:1 - 8:1 - 9:1 - 10:1

Tōrā 2:
Hebr 1:1–2 → Num 7:89
Hebr 3:1–6, 7–16, 3:17–4:11 → Num 12:7, 14:22–24, 26–45, Deut 12:9
Hebr 5:4 → Ex 7:2
Hebr 6:2 → Num 27:18–23
Hebr 7:5–17 → Num 3:1–13, Deut 14:27, 26:12
Hebr 8:8–12 → [Jer 31:31–34]
Hebr 9:4 → Num 17:25, Deut 10:5

51. 29:9–30:20 Niccavim (Stovite) / Nitzavim (Are standing) / Ницавим (Стоите)
Hebr 10:1 - 11:1 - 12:1 - 13:1 - 13:24+[13:24] - Jac 1:1 - 2:1 - 3:13 - 5:20+[5:20]

Tōrā 2:
Hebr 10:23 → Deut 7:9
Hebr 11:20 → Gen 27:29,39–40
Hebr 12:15 → Deut 29:17–19
Hebr 13:8 → Ex 3:14
Jac 1:15 → Gen 26:11
Jac 2:10–11 → Num 15:32–36
Jac 4:7–10 → Ex 10:3

52. 31:1–31:30 VaJelech (Ir nuėjo) / VaYeilekh (And went) / ВаЙелех (И пошел)
1 Petr 1:1 - 2:1 - 3:1 - 4:1 - 5:1–14 ÷ 2 Petr 1:1 - 2:1 - 3:1

Tōrā 2:
1 Petr 1:18–19 → Ex 12:22–27, Lev 22:19–20, 25:47–55
1 Petr 2:5 → Num 4:21–49
1 Petr 3:19–20 → Gen 37:35

1 Petr 4:17 → [Jer 25:29]

1 Petr 5:5 → Num 16:14–19

2 Petr 1:19 → [Isaiah 8:20]
2 Petr 2:3–9 →
Gen 41:45, Deut 2:31–3:14

53. 32:1–32:52 Ha’azinu (Klausykitės) / Ha’azinu (Give ear) / Ха’азину (Внимай)
2 Petr 3:1–18 ÷ 1Jn 1:1 - 2:1 - 2:18 - 3:11 - 4:1 - 5:1–21

Tōrā 2:
2 Petr 3:8 → [Ps 90:4 = LXX 5]
1 Jn 1:7 →
[Isaiah 2:5]
1 Jn 2:10 →
[Ps 119:165]
1 Jn 2:27 → [Jer 31:34]
1 Jn 3:17 → Deut 15:7–8
1 Jn 4:12 → Ex 33:20
1 Jn 5:17 →
Gen 26:14–21

54. 33:1–34:12 VeZot HaBeracha (Šis yra palaiminimas) / VeZot HaBerakha (This is the blessing) / ВеЗот ХаБераха (Вот благословение)
2 Jn - 3Jn 1:1–15 ÷ Judae 1–25 ÷ Rom 11:1–36 ÷ Gal 1:1 - 3:10 - 5:1–6:18

Tōrā 2:
2 Jn 7 → Deut 13:2–4 (= LXX 1–3)
3 Jn 11 →
[Ps 37:27–28]
Judae 5 → Num 26:65
Rom 11:25–26 → [Isaiah 59:20]
Gal 3:6–9 → Gen 12:1–3; 15:6
Gal 4:24–25 → Gen 25:12
Gal 6:15 →
Deut 30:
6

 

Tanachas, Hebrew Bible, Танах

Home
Į pradžią
На главную